Ngô Thị Kim Trang

Diễn giả – COACH Ngô Thị Kim Trang hiện đang đương nhiệm Giám đốc Vùng HCM05 Tổ chức kết nối thương mại toàn cầu – Business Network International (BNI), chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc công ty KAG. Được actionCOACH cấp bằng làm nhà huấn luyện doanh nghiệp chuyên nghiệp.